Achieve Fluency with Glossika’s Audio Spaced-Repetition Training for High-Beginners

Glossika is the most robust syntactic-based spaced repetition audio training supplement on the market.
Pronunciation and Syntax in a Sentence Method vs. Rote Vocabulary / Grammar Memorisation: The Advantages Explained

In Just 20 Minutes a Day: Start Speaking Confidently in 4 Weeks

Glossika Theme Image
Includes PDF + Audio
1000+ pages & 120+ hours
120+ hours
includes intensive GMS & relaxed GSR
2000+ Mini Conversations
POD Versions Available
Can Be Tailor-Made
“Brilliant resources! I’ve made more progress in a couple of weeks that I had done in the last couple of years!”
K Zippy
“Glossika has long been my secret weapon.”
Stacy H
“Your material is so good, that my brain has learning cravings.”
Rene Roso
“The best of the best I’ve ever seen in my academic life.”
Alexander Chang
“I think that you have honestly made one of the best, if not *the* best, language programs on the market.”
Chris Ferrell

GMS Audio: Intensive Fluency Training for Serious Students

GSR Audio: Relaxed Fluency Training for Busy People

Glossika GMS GSR Image

Glossika’s powerful Spaced Repetition (GSR) training along with beautifully laid-out books let you communicate comfortably in any language you desire. Take your time with GSR or mix and match your daily training as you desire.

Sample Sentences and Sound Files Now Available for Each Language

Foreign Languages are Hard Because Their Scripts Rarely Match Their Pronunciation!

So… We Bring You Several Solutions:

Languages of Europe

 • Sentence 879: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
 • URALIC language family
  • FINNISH: High literary standard orthography, colloquial speech (recordings), colloquial IPA
   • FI: Milloin sinä kävit viimeksi elokuvissa? — Juuri viime viikolla.
   • COLL: Milloin sä kävit viimeksi leffassa? — Just viime viikolla.
   • IPA: [ milːo̞ʲn sæ kæʋit̪ ʋiːme̞ksi le̞fːɑsːɑ || — just̪ ʋiːme̞ ʋiːko̞lːɑ || ]
  • ESTONIAN: Standard orthography with triple length marked throughout and IPA
   • EST: Millal sa viimati kinos käisid? — Just eelmisel nädalal.
   • EST: [ milːɑl sɑ viːmɑtːi kːinos kːæisit || — justː eːlmisel nætɑlɑl || ]
  • HUNGARIAN: Standard orthography with phonetic IPA showing voicing/devoicing
   • HU: Te mikor mentél utoljára moziba? — A múlt héten.
   • HU: [ tɛ mikoɾ mɛnteːl utojːaːɾɒ mozibɒ || — ɒ muːlt heːtɛn || ]
 • INDO-EUROPEAN language family
  • BALTIC:
   • LATVIAN [LAV]: Standard orthography with IPA
    • LAV: Kad tu devies pēdējo reizi uz kino? - Pagājušajā nedēļā.
    • IPA: in preparation
   • LITHUANIAN [LIT]: Standard orthography with IPA
    • LIT: in preparation
    • IPA: in preparation
  • EAST SLAVIC:
   • RUSSIAN [RU]: Standard orthography with stress marked and phonetic IPA with weak vowels and devoicing
    • RU: Когдa ты последний раз ходил (ходила) в кинo? - Буквaльно на прoшлой неделе.
    • Stress: Когдá ты после́дний раз ♂ходи́л (♀ходи́ла) в кинó? - Буквáльно на прóшлой неде́ле.
    • IPA: kɐɡdá tɨ pɐslʲɛ́dnʲɪj ras хɐdʲíɫ (хɐdʲíɫə) fkʲɪnɔ́ || - bʊkválʲnə na prɔ́ʂləj nʲɪdʲélʲɪ ||
   • UKRAINIAN [UKR]: Standard orthography with stress marked and phonetic IPA
    • UKR: Коли́ був оста́нній раз коли́ ти ходи́в (♀ходи́ла) в кіно́? — Мину́лої неді́лі.
    • IPA: [ kɔlɪ́ buv ɔstɑ́nnʲij rɑz kɔlɪ́ tɪ xɔdɪ́v (xɔdɪ́lɑ) v kʲinɔ́ || — mɪnúlɔji nɛdʲílʲi || ]
   • BELARUSIAN [BEL]: Standard orthography with stress marked and IPA
    • BEL: Калі́ ты апо́шні раз хадзі́ў (♀хадзі́ла) у кіно́? — Як раз у міну́лы ты́дзень.
    • IPA: [ kalí tɨ apɔ́ʂni raz хaʣíw ( хaʣíla) u kinɔ́ || — ʲak raz u minúlɨ tɨ́ʣʲɛnʲ || ]
  • WEST SLAVIC
   • POLISH [PL]: Standard orthography, simplified orthography (based on Czech), phonetic IPA with voicing/devoicing. Stress is described in the introduction to the book.
    • PL: Kiedy byłeś (byłaś, byliście, byłyście) w kinie po raz ostatni? - W zeszłym tygodniu.
    • ROM: Kjedy byweś (♀bywaś, byliśće, bywyśće) v kińe po raz ostatni? - V zešwym tygodniu.
    • IPA: [ kʲɛdɨ bɨwɛɕ (bɨwaɕ | bɨliɕʨɛ | bɨwɨɕʨɛ) f kinʲɛ pɔ raz ɔstadni || - v zɛʂwɨm tɨɡɔdnʲu || ]
   • CZECH [CS]: in preparation
    • CS: Kdy jsi ♂byl (♀byla) naposledy v kině? — Před týdnem.
    • IPA: in preparation
   • SLOVAK [SK]: in preparation
  • SOUTH SLAVIC
   • SLOVENE [SL]: in preparation
   • CROATIAN [HR]: in preparation
   • SERBIAN [SRP]: Cyrillic standard orthography, romanization (Croatian), with tones marked and IPA.
    • SRP: Ка̀да си по̀следњи пӳт ѝшао у би̏оскоп? — Ба̏ш про̏шле̄ нѐдеље.
    • ROM: Kàda si pòslednji pűt ìšao u bȉoskop? — Bȁš prȍšlē nèdelje.
    • IPA: k˭ǎda si p˭ǒslednji p˭ûːt˭ ǐʃao u bîosk˭op˭ || — bâʃ p˭rôʃleː nědelje ||
   • MACEDONIAN [MK]: in preparation
   • BULGARIAN [BG]: Cyrillic standard orthography, romanization and IPA.
    • BG: Кога отиде на кино последно? — Тъкмо миналата седмица.
    • ROM: in preparation
    • IPA: in preparation
  • GREEK:
   • MODERN GREEK: in preparation
  • ALBANIAN:
   • ALBANIAN TOSK [SQ]: in preparation
  • GERMANIC:
   • DANISH [DA]: in preparation
   • SWEDISH [SV]: Central dialect, in standard orthography and phonemic IPA
    • SV: När gick du på bio senast? – Bara förra veckan.
    • IPA: [ nɛr jɪk dʉ pʰo biu senɑst || – bɑrɑ fœrɑ vekʲɑn || ]
   • BOKMÅL NORWEGIAN [NO]: in preparation
   • NYNORSK NORWEGIAN [NO]: in preparation
   • ICELANDIC [IS]: standard orthography and IPA
    • IS: Hvenær fórstu síðast í bíó? — Bara í síðustu viku.
    • IPA: [ kʰʋenajr fowr̥stʏ siðɐst i piow || — paɾa i siðʏstʏ ʋɪkʏ || ]
   • GERMAN [DE]: standard orthography and IPA
    • DE: Wann bist du zum letzten Mal ins Kino gegangen? — Gerade letzte Woche.
    • DE: [ van bɪst du ʦʰʊm lɛʦtn̩ mal ɪns kʰino ɡəɡaŋən || — ɡəʁadə lɛʦtə voxə || ]
   • DUTCH [NL]: standard dialect, orthography and IPA
    • NL: Wanneer ben je voor het laatst in de bioscoop geweest. — Net een week geleden.
   • AFRIKAANS [AF]: in preparation
   • GENERAL AMERICAN ENGLISH [EN]: standard orthography and phonetic IPA
    • EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
    • IPA: in preparation.
  • ROMANCE:
   • ITALIAN [IT]: in standard orthography and IPA
    • IT: Quando sei andato al cinema l'ultima volta? — Giusto settimana scorsa.
    • IPA: kwạndo sɛ̣i andạto al ʧịnema lụltima vɔ̣lta? — ʤụsto settimạna skọrsa.
   • FRENCH [FR]: in standard orthography and IPA
    • FR: Quand es-tu allé (♀allée) au cinéma pour la dernière fois? — La semaine dernière.
    • IPA: [kɑ̃ ɛ ty ale (♀ale) o sinema puʁ la dɛʁnjɛʁ fwa || — la sᵊmɛn dɛʁnjɛʁ ||]
   • CATALAN [CA]: in standard orthography and IPA
    • CA: Quan va ser l'última vegada que [tu] vas anar al cinema? — Tot just la setmana passada.
    • IPA: [ kán vá séɾ ɫ'úɫtimə vəgádə kə tu vás ənáɾ áɫ sinémə || — tót ʑús ɫá səmːánə pəsádə || ]
   • CASTILIAN SPANISH [ES]: of Spain, in standard orthography and IPA
    • ES: ¿Cuándo fue la última vez que [tú] fuiste al cine? — La semana pasada.
    • IPA: [ kwándo fwe la última béθ ke tú fwíste ál θíne || — la semána pasáða || ]
   • MEXICAN SPANISH [ESM]: in preparation
   • GALICIAN [GLG]: in preparation
   • PORTUGAL PORTUGESE [PT]: in preparation
    • PT: Quando foi a última vez que foste ao cinema? — A semana passada.
    • IPA: in preparation
   • BRAZILIAN PORTUGUESE [PB]: in standard orthography and IPA
    • PB: Quando que você assistiu cinema pela última vez? — Semana passada.
    • IPA: [ kʷɐ̃dʊ ki vɔse ɐsiɕiʷ sĩnẽmɐ pelɐ uʷʨĩmɐ ves || — sẽmɐ̃nɐ pɐsadɐ || ]
   • ROMANIAN [RO]: in preparation
  • CELTIC:
   • IRISH [GLE]: in preparation
   • SCOTS GAELIC [GLA]: in preparation
   • WELSH [CYM]: in preparation

Languages of East Asia

 • Sentence 879: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
 • JAPANESE [JA]: includes Kana, Romanization, and IPA. Publication scheduled for MID-MARCH 2015
  • JA: 最近 映画 を 見 に 行った の は いつ ? - 先週 行った 。
  • かな: さいきん えいが を み に いった の は いつ ? - せんしゅう いった 。
  • ROM: saikin eiga o mi ni itta no wa itsu ? - senshū itta .
  • IPA: saikʲiɰ̃ eːɣa o mi ni it͡ta no ɰa iʦɯ̥ || - seɰ̃ɕɯː it͡ta ||
 • KOREAN [KR]: includes Hangul 한글, Hanja 한자/漢字 and IPA (with phonetic sound changes).
  • KR: 언제 마지막으로 영화관에 갔어? — 저번주에.
  • 한자: 언제 마지막으로 映畵館에 갔어? — 這番週에.
  • IPA: [ ʌnʥe mᵇaʥimaɡɯɾo jʌŋʱʷɐɡʷɐne kas͈ʌ || — ʨʌbʌnʥue || ]
 • SINO-TIBETAN language family:
  • CHINESE: Mandarin Traditional (Taiwan) [ZH] includes Hanyu Pinyin (漢語拼音) and IPA (including phonetic tone changes).
   • ZH: 你 上次 去 看 電影 是 什麼 時候?— 就 上個 禮拜。
   • Pinyin: Nǐ shàngcì qù kàn diànyǐng shì shéme shíhòu?— Jiù shàngge lǐbài.
   • IPA: [ nǐ çàŋ ʦʰɿ̀ ʨʰỳ kʰàn t⁼ʲɛ̀nǐŋ çɿ̀ çɤ́mɤ· çɿ́hòʷ ||— ʨ⁼ʲòʷ çàŋk⁼ɤ· lǐp⁼àʲ ]
  • CHINESE: Mandarin Simplified (Mainland) [ZS] includes Hanyu Pinyin 汉语拼音 and IPA (including phonetic tone changes).
   • ZS: 你 上次 看 电影
   • Pinyin: Nǐ shàngcì kàn diànyǐng shì shénme shíhòu? — Jiù shàngge lǐbài.
   • IPA: [ nǐ ʂàŋ ʦʰɿ̀ kʰàn t⁼ʲɛ̀nǐʲŋ ʂʅ̀ ʂə́nmɤ· ʂʅ́hòʷ ||— ʨ⁼ʲòʷ ʂàŋk⁼ɤ· lǐp⁼àʲ ]
  • FUZHOU (福州話): of Eastern Min [MND] is in preparation. Includes Glossika Universal Pinyin and IPA.
  • TAIWANESE: Hokkien (Southern Min 閩南語) [MNN] includes Taiwan's standard romanization, Glossika Universal Pinyin (tone changes indicated by arrows) and IPA (includes tone changes).
   • MNN: 你 頂擺 去 看 電影 是 當時?— 就 頂禮拜。
   • ROM: Lí tíng-pái khì khuànn tiān-iánn sī tang-sî?— Tō tíng-lé-pài.
   • GUP: lì↑ dìng↑-bài kǐ↘ kuǎnn↘ dian↓-yànn xi↓ dāng→-xí? - dë↓ dìng↑-lè↑-bǎi.
   • IPA: [ li꜒꜒ t⁼iᵊŋ꜒꜒ p⁼aʲ˥˧ kʰi꜒꜓ kʰʷaⁿ꜒꜓ t⁼ʲɛn꜕꜖ jaⁿ˥˧ ɕi꜕꜖ t⁼aŋ꜔꜔ ɕi˨˦ || t⁼ə꜕꜖ t⁼iᵊŋ꜒꜒ le꜒꜒ p⁼aʲ˨˩ || ]
  • HAKKA (客家話): Taiwan Sixian (四縣) Dialect [HAKS] includes Glossika Universal Pinyin and IPA (includes tone changes).
   • HAKS: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
   • GUP: ṉ sōngbài hī kōn tiēnyàng hē nāi giù? — qiu̠ sōngza̠k líbāi.
   • IPA: [ n̠ sɔ̄ŋbàʲ ɦī kʰɔ̄n tʰʲɛ̄njàŋ ɦɛ̄ nāʲ k⁼ʲù || — ʨʰʲu̠ sɔ̄ŋʦ⁼a̠k̚ li̠p⁼āʲ || ]
  • HAKKA (客家話): Taiwan Hailu (海陸) Dialect [HAKH] includes Glossika Universal Pinyin and IPA (includes tone changes).
   • HAKH: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
   • GUP: ngī sho̟ngbái hi̠ kōn tie̟nriáng he̠ na̟i giú? — qiu̟ sho̟ngzhāk lìba̠i.
   • IPA: [ ŋi̠ ʂɔŋbaʲ ɦī kʰɔ̠n tʰʲɛnʐʲaŋ ɢ̆ʱɛ̄ naʲ k⁼ʲù || — ʨʰiu ʂɔŋt͡ʂ⁼āk̚ líp⁼āʲ || ]
  • CANTONESE (粵語): Hong Kong Standard [YUE] includes Glossika Universal Pinyin, Jyutpin, Yale and IPA.
   • YUE: 你 上次 去 睇 戲 係 幾時 呀?—就 上個 禮拜。
   • GUP: ne̗i so̱engci höü tä́i hei hä̱i géisi̖ a? — zä̱o so̱enggo lä̗ibai.
   • Jyutpin: ne̋i so̍engci heoi tái hei ha̍i géisȉ aa? — za̍u so̍enggo la̋ibaai.
   • Yale: néih se̍uhngchi heui tái hei ha̍ih géisìh aa? — ja̍uh se̍uhnggo láihbaai.
   • IPA: [ ne̗ʲ sœ̱ːŋʦʰiː høᶣ tʰɐ́ʲ heʲ hɐ̱ʲ kéʲsi̖ː aː || — ʦɐ̱ʷ sœ̱ːŋkɔː lɐ̗ʲpaːʲ || ]
  • SHANGHAI (上海話): of Northern Wu [WUS] is still under construction. The final product will include Glossika Universal Pinyin and IPA (including tone changes).
  • WENZHOU (溫州話): of Southern Wu [WUW] is still under construction. The final product will include Glossika Universal Pinyin and IPA (including tone changes).
   • WUW: 你 前遍 走 𧠵 電影 是 幾恁界?— 就 前個 禮拜。
   • GUP: in preparation
   • IPA: ni˨˦ ji˧˩꜖꜖ pi˦˨꜖ ʦau˧˥ ʦʰɿ˦˨꜖ di˩˩꜒꜔ iaŋ˧˥ zɿ˨˦꜖ ki˧˥ naŋ˧˩˧꜖ kə˧˧꜖?— jieu˩˩꜖ ji˧˩ kai˦˨꜖ lei˨˦꜓꜕ pa˦˨꜖。
  • BURMESE: Standard spelling, romanization and IPA.
   • MY: ေနာက္ဆံုး ရုပ္ရွင္သြားၾကည့္တာ ဘယ္တုန္းကလဲ? — အရင္တစ္ပတ္ကတင္ပဲ
   • ROM: in preparation
   • IPA: in preparation
 • TAI-KADAI language family:
  • THAI [TH]: Central Standard includes gloss, syllable/word splitting and IPA.
   • TH: ไปดูหนังครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ — เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง
   • Gloss: go see movie last-time whenever — when last-week this/now myself
   • Split: ไปดูหนัง ครั้งล่าสุด เมื่อไหร่ — เมื่อ อาทิตย์ที่แล้ว นี้ เอง
   • paj˧ duː˧ naŋ˨˦ kʰraŋ˦˥ laː˥˨ sut˩ mɯːa˥˨ raj˩ — mɯːa˥˨ ʔaː˧ tʰit˦˥ tʰiː˥˨ lɛːw˦˥ niː˦˥ ʔeːŋ˧
  • LAO [LO]: in preparation
 • AUSTROASIATIC / MON-KHMER language family
  • KHMER [KH]: under construction
   • KH: តើពេលណាជាពេលចុងក្រោយដែលអ្នកបានទៅមើលកុន? ទើបតែសប្តាហ៍មុន។
   • ROM: in preparation
   • IPA: in preparation
  • VIETNAMESE: Northern Standard Hanoi (VNN) includes putting words together, Chữnôm (𡨸喃), and IPA (still under construction)
   • VNN: Lần gần đây nhất cậu đi xem phim là lúc nào? — Mới tuần trước.
   • 𡨸喃: 𠞺 近 低 一 舅 𠫾 䀡 film 𪜀 𣅶 芾? — 𡤓 旬 𠓀.
   • IPA: in preparation
  • VIETNAMESE: Southern Standard Ho Chi Minh (VNS) Still under construction
  • KHASI [KHA]: in preparation
 • AUSTRONESIAN language family
  • FORMOSAN
   • SAISIYAT [XSY]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Saisiyat?
    • XSY: So'o ra:am ay mayakai' noka SaySiyat?
   • ATAYAL: (SQULIQ [TYS]) only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Atayal?
    • TYS: Baq su kmal ke Tayal?
    • TYC: Ba su kmayan ke’ Tayan?
    • TYM: Baq su kumal cu kai na Matuuwal ku?
    • TYP: Ba’ su kumaral ci ke’ na Plngawan?
   • SEEDIQ: (TGDAYA [SDQ]) only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Seediq?
    • SDQ: Ye su mkela mrengo kari Seediq ka isu?
    • SDT: Mkla su rmngaw kari Toda?
   • TRUKU [TRK]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Truku?
    • TRK: Mkla su rmngaw kari Truku hug?
   • PAZEH [PZH]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Pazeh?
    • PZH: Mabaza mukawas Pazih a rahan siw?
   • KAXUBU [KXB]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Kaxubu?
    • KXB: Mubaza mukawas Kaxabu ahan isiw?
   • THAO [THW]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Thaw?
    • THW: Mafazaq ihu malhinuna thaw a lalawa?
    • IPA: [ mafáðaq íhu maɬinúna θav a laláva || ]
   • KAVALAN [KVN]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Kavalan?
    • KVN: SupaR isu smanu tu sikawman na kebalan ni?
   • SAKIZAYA [SKZ]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Sakizaya?
    • SKZ: Matineng kiso misakamo tono Sakizaya?
   • NATAORAN AMIS [AMN]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Nataoran Amis?
    • AMN: Mafana' haw kiso to suwal no Amis?
   • CENTRAL AMIS [AMP]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Amis?
    • AMP: Mafana’ kiso a somowal to no ’Amis haw?
    • AMT: Mafana’ kiso a somowal to no Pangcah?
    • AMM: Mafana’ay kiso caciyaw to sowal no Amis haw?
    • AMH: Mafana’ kiso to sowal no ’Amis han?
   • BUNUN: (ISBUKUN [BNN]) only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Bunun?
    • BNN: Haiap as malas Bunun
    • BNB: Maqansiap asu malas Bunun?
    • BND: Maqanciap as malas Bunun?
    • BNK: Qanciap as malas Bunun?
    • BNV: Maqansiap as malas Bunun?
   • TSOU [COU]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Tsou?
    • COU: Leako meelʉ bua Cou?
   • KANAKANAVU [KNV]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Kanakanavu?
    • KNV: Tavarʉ’ʉ kara kasu pokarikari kari Kanakanavu?
   • HLA'ARUA [HLR]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Saaroa?
    • HLR: Macahlia u i masiia hla’ahla’alua?
   • TELDREKA [RTD]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Maga?
    • RTD: Ulgu kɨkɨ teldredrekne.
   • MANTAURAN [RMO]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Mantauran?
    • RMO: Olriho’oka’o ’ako’oponoponohae?
   • THAKONGADAVANE [RTK]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Tona?
    • RTK: Waigo’o nyaso thwakongadangadavane?
   • RUKAI [RUV]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Rukai?
    • RUV: Wathingalesu ngudradreadrekadhane?
    • RUD: Thingalreso mawriva ki vaga ki drekai?
   • SIRAYA [SRY]: in preparation
   • PAIWAN: (Northern [PWN]) only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Paiwan?
    • PWN: Macaqu sun a qivu a Penayuanan?
    • PWC: Saigu sun a penaiwanan?
    • PWS: Saigu sun a penayuanan?
    • PWE: Macaqu sun a kiljavaran ta penaiwanan?
   • PINUYUMAYAN: (PUYUMA [PYM]) only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Puyuma?
    • PYM: Saygu yu temarapuyuma?
    • PYU: Malrazam u marengay kana ngai na pinuyumayan?
    • PYK: Sayhu u marengay kana ngai na pinuyumayan?
    • PYT: Sayhu u marengay kana ngai na pinuyumayan?
   • TAO [TAO]: only INTRO series available. Sample sentence: Can you speak Tao?
    • TAO: Mo katenngan o ciriciring no tao?
  • PHILIPPINE
   • TAGALOG [TGL]: Philippine Standard orthography and IPA.
    • TGL: Kailan ka huling pumunta sa sinehan? — Noong dumaan lang na linggo.
    • IPA: in preparation
   • ILOKANO [ILO]: standard orthography and IPA.
    • ILO: Kaano ti madu a panagbuyam iti pelikula? — Itay lawasna laeng.
    • IPA: in preparation
   • CEBUANO [CEB]: standard orthography and IPA.
    • CEB: Kanus-a ka last ni adto sa sine? — Kato'ng ni agi'ng semana.
    • IPA: in preparation
  • MALAY-POLYNESIAN
   • INDONESIAN [IN]: Indonesian standard orthography and IPA.
    • IN: Kapan terakhir kali kamu pergi nonton ke bioskop? — Baru minggu lalu.
    • IPA: in preparation
   • MALAY: in preparation
   • MALAGASY: in preparation
   • OCEANIC
    • MAORI: in preparation
    • SAMOAN: in preparation
    • HAWAIIAN: in preparation

Languages of West/Central Asia

 • Sentence 879: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
 • ALTAIC language family
  • MONGOLIAN [MN]: Standard orthography (Cyrillic), romanization and IPA
   • MN: Чи суулчийн удаа кинотеатр-д хэзээ явсан бэ ? — Өнгөрсөн долоо хоногт.
   • ROM: in preparation
   • IPA: in preparation
  • UYGHUR [UG]: Standard orthography, romanization and IPA
   • UG: سىز ئالدىنقى قېتىم قاچان كىنوخانىغا بارغان؟ ئالدىنقى ھەپتە
   • ROM: in preparation
   • IPA: in preparation
  • KAZAKH [KK]: Standard orthography (Cyrillic), romanization and IPA
   • KK: Сен қашан соңғы рет киноға бардың? — Өткен аптада ғана.
   • ROM: in preparation
   • IPA: in preparation
  • KYRGYZ [KY]: Standard orthography, romanization and IPA
  • UZBEK [UZ]: Standard orthography, romanization and IPA
   • UZ: Охирги марта качон кинога бордингиз? — Ўтаган афтада.
   • ROM: Oxirgi marta qachon kinoga bordingiz? — O'tagаn haftada.
   • IPA: in preparation
  • TURKMEN [TK]: Standard orthography, romanization and IPA
  • TATAR [TT]: Standard orthography (Cyrillic), romanization and IPA
   • TT: Соңгы́ мәртәбә́ кинога́ ка́йчан барды́гыз? — Узга́н атнада́ гына́.
   • ROM: Soñğı märtäbä kinoğa qayçan bardığız? — Uzğan atnada ğına.
   • IPA: in preparation
  • AZERBAIJANI [AZ]: Standard orthography and IPA
  • TURKISH [TR]: Standard orthography and IPA
   • TR: En son ne zaman sinemaya gittin? — Daha geçen hafta.
   • IPA: in preparation
 • DRAVIDIAN language family
  • TAMIL: Standard language, colloquial language, romanization and IPA
  • MALAYALAM: Standard orthography, romanization and IPA
   • MAL: നിങ്ങള്‍ അവസാനമായി പടത്തിനു പോയത് എപ്പോഴാണ്? — കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച.
   • ROM: niṅṅaḷ avasānamāyi paṭattinu pōyat eppōḻāṇ? — kaḻiñña āḻca.
   • IPA: in preparation
  • KANNADA: Standard orthography, romanization and IPA
  • TELUGU: Standard orthography, romanization and IPA
 • INDO-EUROPEAN language family
  • INDIC (INDO-EUROPEAN language family)
   • HINDI [HI]: Standard orthography, romanization and IPA
    • HI: आख़िरी बार तुम कब फ़िल्म देखने गये थे (F: गई थी)? — अभी पिछले हफ़्ते।
    • ROM: in preparation
    • IPA: in preparation
   • URDU [UR]: in preparation
   • PUNJABI of Pakistan: in preparation
   • MARATHI: in preparation
   • ASSAMESE: in preparation
   • NEPALI [NEP]: Standard orthography, romanization and IPA
    • NEP: तिमी अन्तिम चोटि फिल्म हेर्न कहिले गयौ? — अघिल्लो हप्ता।
    • ROM: timī antim cōṭi philm hērna kahilē gayau? — aghillō haptā.
    • IPA: t̪imi ən̪t̪im ʦoːʈi pʰilm ɦeːɾnə kəɦileː gəjəu? — əgʱilloː ɦəpt̪aː.
  • IRANIAN (INDO-EUROPEAN language family)
   • PERSIAN (of Iran) [FA]: Standard Orthography, vowel-added colloquial language, romanization and IPA
    • FA: آخرین باری که مریض شدی کی بود؟ — پنج ماه پیش.
    • COLL: آخَریْنْ بارْ که سیْنَما رَفْتیْ کیْ بوْد؟ — هَمیْنْ هَفْتِه گُذَشْتِه.
    • ROM: āxarīn bārī kh marīz̤ šodī kī būd? — panǰ māhe pīš.
    • IPA: in preparation
   • DARI PERSIAN (of Afghanistan) [PRS]: in preparation
   • TAJIK [TGK]: in preparation
   • KURMANJI KURDISH [KUR]: Standard Orthography, romanization and IPA (in preparation)
   • SORANI KURDISH [KUS]: Standard Orthography, romanization and IPA (in preparation)
  • ARMENIAN (INDO-EUROPEAN language family)
   • MODERN COLLOQUIAL ARMENIAN: Standard literary orthography with romanization, colloquial re-spelling (matches recordings) with IPA. Book update scheduled for MID-MARCH 2015
    • HY-LIT: Ե՞րբ ես վերջին անգամ կինո գնացել: — Հենց անցյալ շաբաթ:
    • ROM: erb es verdžin angam kino gnac’el? — henc’ anc’jal šabat’.
    • COLL: Ե՞րբ ես վերջին անգամ կինո գնացել: — Հենց անցյալ շաբաթ:
    • IPA: [ jɛ́ɾp jɛs vɛɾʤin ɑŋgɑm kinɔ gᵊnɑʦʰɛl || — hɛnʦʰ ɑnʦɑl ʃɑbɑtʰ || ]
 • KARTULI/GEORGIAN language family
  • GEORGIAN [KA]: Standard orthography, romanization and IPA. Publication scheduled for MARCH 2015
   • KA: ბოლოს როდის წახვედი კნოში? — წინა კვირაში.
   • ROM: bolos rodis c'axvedi k'noši? — c'ina k'viraši.
   • IPA: bɔlɔs rɔdis tsʼɑxvɛdi kʼnɔʃi? — tsʼinɑ kʼvirɑʃi.

Languages of Africa

 • Sentence 879: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
 • SEMITIC language family
  • MODERN STANDARD ARABIC: Standard orthography with vowels marked, romanization and IPA
   • AR: متى كانت آخر مرّة ذهبت فيها إلى السّينما؟ — الأسبوع الماضي فقط.
   • AR: مَتَى كَانَتْ آخِرُ مَرَّةٍ ذَهَبْتَ فِيهَا إِلَى السِّينِمَا؟ — الْأُسْبُوعَ الْمَاضِي فَقَطْ.
   • AR: mataa kaānat ʔaːχiru marːatin ðahabta fiyhaā ʔiilaa āssːiynimaā? — ālʔausºbuwʕa āmmaādˤiy faqatˤº.
  • EGYPTIAN ARABIC [ARE]: in preparation.
   • ARE: إمتَى آخِر مَرَّة رُحْت (رُحتي) السِنيما ؟ — يادوبْ الأسبوعْ إلِ فاتْ
  • HEBREW [IV]: in preparation
  • AMHARIC [AM]: in preparation
  • TIGRINYA [TIG]: in preparation
 • NIGER-CONGO language family
  • MANDING N'KO
  • YORUBA [YOR]: in preparation
  • IGBO [IBO]: in preparation
  • BANTU
   • SWAHILI: Standard spelling and IPA. Recordings by native speaker from Mombasa.
    • SW: Lini ulienda kwenye filamu mara ya mwisho? — Wiki iliyopita tu.
    • IPA: in preparation
   • LUGANDA: in preparation
   • KINYARWANDA [RW]: in preparation
   • LINGALA: in preparation
 • AUSTRONESIAN language family
  • MALAGASY: in preparation

List of Products by Source Language

Use the “PRODUCTS” menu at the top of the page to see a full list of source languages. (↑)

A list of products for English speakers.
中文目錄
Pour les francophones
Una lista de los productos para los hispanohablantes.

Free Updates & Support: All the Way to Fluency.

Our #1 priority is you. We believe in our product and hold ourselves to the highest standards. We truly care about your effort and time devotion as much as you do, which is why we’ve designed a product that increases efficiency and saves your time. In addition, Glossika constantly offers free updates with new features requested by our users. You can count on us. Join our User’s Discussion on Facebook now!
Glossika Fans: 10,000+
Glossika Chinese Fans: 30,000+
Mike’s Chinese Fans: 20,000+

Glossika Macbook Image
0
Mass Sentences & Counting (Completed)
0
Wonderful Users & Counting
0
Hours of Audio Training
0
Language Pairs (Completed)

Incredible Features: The Proof Is In The Results

Glossika delivers one-of-a-kind audio training available nowhere else: Comprehensible Input x Spaced Repetition x Substitution Drills x Transformation Drills, all exactly how native speakers express themselves. No endless clicking on boring software pictures necessary. Seriously Hands-Free! No clicking on SRS software to determine if you’ve learned a sentence because we’ve made this obsolete. If you haven’t learned a sentence yet, don’t fret! Let your mind loose and it will all come together with the more sentences you do. Audio features include: Colloquial Style (no rigid formalities so you can start talking with friends right away), Accurate Translations (bilingual comprehensible input audio all throughout, translated for expression as a native speaks, not word for word). We listen to our users and the language learning community. Glossika is built upon some of the most outstanding talent within the polyglot and language learning community.

Sample Cover Images

Those Are Just A Few Main Features, There Are Plenty More

 • Bilingual Audio Training (GMS-A)

 • Comprehensible Input Audio (GMS-A)

 • Interpretation Audio Training (GMS-B)

 • Target Language Audio Training (GMS-C)

 • Spaced Repetition Audio Training (GSR): 18 reps per sentence spread out over 5 days

 • Built-In Review: Never Forget (GSR)

 • Recordings by Native Speakers

 • Colloquial Pronunciation

 • Real-Life Normal Speed, Not Slow Classroom Speed

 • Over 100 Hours of Audio Training per Package
  (Glossika Mandarin = 117hrs,
  Pimsleur Mandarin 1-4 = 64hrs)

 • Syntactically Ordered Sentences

 • Modern Vocabulary (Cellphones, Computers)

 • Transformation, Substitution, Expansion Drills

 • Formalities Used Only When Necessary

 • Polyglot’s Tips to Learning Multiple Languages

 • How Much Sentence Training Necessary for Fluency Described

 • Sleep Patterns and Memory, How to Create Anchors

 • Affordable.
  Glossika Mandarin = $85,
  Pimsleur Mandarin MP3 = $450, CD = $970

 • 1000 Sentences Per Book: Fluency 1-3 has over 2000 Mini-Conversations
  Books have 1000+pp
  20x More Content than Pimsleur or RS

 • Localized Weights, Measurements, Currencies! (US$1 = NT$30) to help you transition to how locals speak.

 • Numbers spelled out: to help you pronounce them correctly.

 • Sentence-Level Pronunciation (Intonation + Prosody)

 • Vocabulary Mastered in Context (Collocations)

 • Grammar Mastered Naturally Through Syntax and Phrases

 • How to Reach Fluency Through Syntactic Training

 • How to Master Expression Through Extensive / Intensive Reading

 • We cover regional languages and dialects! Icelandic / Catalan / Belarusian / Ukrainian / Estonian

 • Many more regional languages to come such as Hakka, Atayal, Saisiyat, Amis, Kurdish, Dari, Wenzhou, Lao

Beautifully Embedded Layouts: All the Data At Your Fingertips

Each sentence on each page of our books shows you all the necessary data you need to quickly understand (comprehensible input), decreasing your reliance on dictionaries (time savings), and get started speaking right away.

Tons of Linguistic Data Included

Glossika is serious when it comes to linguistic data! We’re managed by a polyglot, consulted by 4 other polyglots and 5 linguists (3 with Ph.D’s).
We don’t want to disappoint so we have loaded our books with lots of technical features that you won’t find anywhere else: Multiple Scripts (all native scripts + romanization), Colloquial Style (no rigid formalities so you can start talking with friends right away), In-Line gloss to help acquire syntax, International Phonetic Alphabet (narrow transcriptions that show exactly how natives speak, 1st ever on the market!).

Sample Cover Images

Technical Feature Warning: This Data is Not for the Light-Hearted!

  • All Words Mark Accent and/or Tone

  • Male and Female Speech Clearly Marked (Russian: Вчерá я ♂упáл и удáрил (♀упáла и удáрила) нóгу.)

  • All Native Scripts / Orthographies Embedded (e.g. 會+会, Taiwanese: 較佮意蹛佇)

  • Romanizations (Pinyin for Chinese Languages)
   Mandarin: (Zuó)(tiān)()(shuāi)(dǎo)(jiǎo)(shòu)(shāng)(le)
   Taiwanese: 昨昏(za̋ng↗)(gguà↑)(xiak↑)(dë̀)(kā→)(xiu↓-)(xiōng)(ah↓)
   台羅 spelling: 昨昏(tsâng)(guá)(siak)()(kha)(siū)(siong)(ah)。)

  • Syllable splitting to ease learning (Thai, Khmer: เล่น เทนนิส เก่ง, លេង តែនីស ខ្លាំងណាស់)

  • Our books are excellent as a language resource for language teachers, language professors, high school students, college students, casual learners, linguistics students, and field method trainees.

  • Tailor-Made Triangulation Polyglot Packages: Need GMS files to include Korean>Chinese>Taiwanese>Thai? Just email us and we'll make it!


  • Word Joining (Vietnamese, Taiwanese: sắctộc, uî-hām)

  • Chinese Characters Included for Sinoxenic Languages:
   Korean 한자: 너 대학교大學校 교육教育을 통해 무엇을 얻었어?
   Japanese カンジ: わたし最近さいきんとてもつかれっぽくなった。
   Vietnamese chữ𡨸nôm: Tôi() sẽ(𠱊) không() đi(𠫾) nếutrời(𡀮 𡗶) không() tạnhmưa(𩄳 𩅹).

  • Professional International Phonetic Alphabet Transcriptions:
   Chinese: [ʦ⁼ʷó tʰʲɛ̄n wɔ̌ ʂʷāʲ t⁼ǎʷ | ʨ⁼ʲǎʷ ʂòʷ ʂāŋ lɤ•]
   Thai: [mɯːa˥˩ waːn˧ lom˦ lɛːw˦ tɕep˨ kʰaː˩˥]
   Russian: [fʨʲɪ'ra ʲa ʊ'paɫ ʲɪ ʊ'darʲɪɫ (ʊ'palə ʲɪ ʊ'darʲɪlə) 'nɔɡʊ])

  • Allophonic IPA Shows Actual Speech (e.g. Taiwanese tone sandhi (includes 9th tone): [ʦ⁼aŋ꜓꜒ ɡʷa꜒꜒ ɕʲak̚꜒ t⁼ə˥˧ | kʰa꜔꜔ ɕʲu꜕꜖ ɕʲɔŋ˥˥ aʔ꜖꜖ ||])

  • In-Line Gloss Available (Fluency 1)
   Thai: เรา กับ พี่ชาย เล่น เทนนิส เก่ง
   1st-Pron with/and elder-brother play tennis skilled

  • Includes Vowels (+ تَشْكِيل) (Arabic and Persian:
   دیْروزْ اُفْتادَمْ و پامْ آسیْبْ دیْدْ.)

  • Colloquial Style:
   Korean: 어제 나 넘어져서 다리 다쳤어.
   Armenian: Ես էրէգ ընգա ու ոտս վնասեցի:


New Language Release Progress Report (APR 1)

HY Armenian (հայերեն) Book Layout 98%
KA Georgian (ქართული) Book Layout 98%
SRP Serbian (srpski) Book Layout 98%
CS Czech (Čeština) Business Intro Final Check 95%
NL Dutch (nederlands) IPA Checking 95%
VNN Vietnamese (Tiếng Việt – Bắc) Post-Processed 90%
مصرى ARE Arabic – Egyptian Recording 50%
WUW Wenzhou (溫州話) Recording 50%
CEB Cebuano (binisaya) Recording 50%
ILO Ilokano (ilokano) Recording 50%
LAV Latvian (Latviešu) Recording 50%
NEP Nepali (नेपाली) Recording 50%
العربية AR Modern Standard Arabic Recording 50%
MAL Malayalam (മലയാളം) Recording 50%
CS Czech (Čeština) Recording 50%
KK Kazakh Recording 50%
HI Hindi (हिन्दी) Recording 50%
ئۇيغۇر UG Uyghur Recording 50%
UZ Uzbek Recording 50%
BUL Bulgarian (Български) Recording 50%
ESM Mexican Spanish Recording 50%
IN Indonesian Recording 50%
PT European Portuguese Recording 50%
SW Swahili Recording 50%
TGL Tagalog (tagalog) Recording 50%
السورية ARY Syrian Arabic Translated 30%
BNN Bunun (Malas Bunun) Translated 30%
EL Greek Translated 30%
فارسی FA Persian Editing 30%
KUR Kurmanji Translated 30%
سۆرانی KUS Sorani Translated 30%
KY Kyrgyz (Кыргызча) Translated 30%
LO Lao Translated 30%
LIT Lithuanian (Lietuvių) Translated 30%
MK Macedonian Translated 30%
MS Malay (bahasa melayu) Translated 30%
SK Slovak Translated 30%
TAM Tamil Translated 30%
TR Turkish (Türkçe) Translated 30%
TYS Atayal Translated 30%
XSY Saisiyat (malnoSaiSiyat) Translated 30%

World’s #1 Polyglot Stamp of Approval

“I love it! …seriously. I think what I love about the whole Glossika system is that you have basically put into a concentrated pill what I would have normally done with hundreds of books myself. The first thing I do is buy as many books and samples of language as I can, then analyse, collate, look for patterns, transformation exercises, shadowing, replacement exercises etc. You have done all of that with REAL language – not the stuff you usually get in most language learning courses. Of course – it should be used along with as many other learning resources as you can get. Your product allows a lot of what would have been done on the field before to be done off the field – and better prepare you for the field.” -Stu Jay Raj (speaks multiple languages from 6 different language families)

Stu Jay Raj Stamp of Approval

Note: We provide beautifully bound books. Stu Jay’s copy is his own print-out of the PDF version.

Glossika Books