Product Description

Belarusian Complete Fluency Course: 1-3 Fluency Package PDF+MP3

This is a packaged product and does not include physical books. Physical books must be ordered separately and can be purchased here.

This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.
Authors: Michael Campbell, Anna Yurusova
Publisher: Glossika
Method: Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced Repetition
Source Language: English (American)
Target Language: Belarusian
Level: European A2-B2
Length: EBK: 1200, MP3: hours
ISBN/ISRC: 978-986-5648-64-0, 978-986-5648-65-7, 978-986-5648-66-4, TWY811320021-TWY811320080, TWY811320081-TWY811320184, TWY811320191-TWY811320250, TWY811320251-TWY811320354, TWY811320361-TWY811320420, TWY811320421-TWY811320524
Short URL: www.glossika.com/?p=22882

Advantages Explained

Glossika Levels

Description:
Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced RepetitionFluency training for serious language learners.3000 bilingual sentences with pronunciation guide.
This is a packaged product and does not include physical books. The recordings included in this package can be bought separately Physical books must be ordered separately and can be purchased This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.

Features:
Lots of repetition of key sentence components and vocabulary. Introduces how to render foreign names and placenames. You can skip to anywhere within the product and practice and focus on the parts you need. Informal, friendly language. Formal language used where appropriate. GMS recordings include 20 tracks of interpretation training GMS and GSR Audio do not require a book or computer. Fluency 1: predicates, adjectives, nouns, present and past verbs, habitual, continuous and completed actions Fluency 2: Passive vs Active, Future Actions, Modal Verbs and Commands, Existential, Indirect Speech, Causative, Verbals (Gerunds, Infinitives) Fluency 3: Verbals (Gerunds, Infinitives), Modals, Adjectives + Verbs, Prepositions + Verbs, Reflexives, Adjectives and Adverbs, Conjunctions and Prepositions, Verbs + Prepositions

Includes:
If you’re serious about getting fluent in 3 months, follow our intensive schedule to finish Glossika Fluency 1-3 in 3 months. Training of 3000 sentences, cumulatively surpassing much more than 3000 vocabulary words, but always used in context as collocations. This course includes bilingual sentences with orthography with pronunciation in IPA all included as embedded fonts. Any grammar or explanations. Not recommended for casual learners or travelers

Sample:
EN: What do you usually do on weekends?
BEL: Што ты звыча́йна ро́біш па выхадны́х?
IPA: [ ʂtɔ tɨ zvɨtʂájna rɔ́biʂ pa vɨхadnɨ́х || ]

EN: I enjoyed the party. How about you? Did you enjoy the party?
BEL: Мне падаба́лася вечары́нка. А табе́? Табе́ яна́ падаба́лась?
IPA: [ mnʲɛ padabálasʲa vʲɛtʂarɨ́nka || a tabʲɛ́ || tabʲɛ́ ʲaná padabálasʲ || ]

EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
BEL: Калі́ ты апо́шні раз хадзі́ў (♀хадзі́ла) у кіно́? — Як раз у міну́лы ты́дзень.
IPA: [ kalí tɨ apɔ́ʂni raz хaʣíw ( хaʣíla) u kinɔ́ || — ʲak raz u minúlɨ tɨ́ʣʲɛnʲ || ]

EN: He might be at home tomorrow morning.
BEL: Ён мо́жа быць до́ма за́ўтра ра́ніцай.
IPA: [ ʲɔn mɔ́ʐa bɨʦʲ dɔ́ma záwtra rániʦaj || ]

EN: Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
BEL: Пастара́йся, калі́ ла́ска, быць цішэ́й, калі́ вярне́шся да ха́ты. Усе́ ўжо́ бу́дуць спаць.
IPA: [ pastarájsʲa | kalí láska | bɨʦʲ ʦiʂɛ́j | kalí vʲarnʲɛ́ʂsʲa da хátɨ || usʲɛ́ wʐɔ́ búduʦʲ spaʦʲ || ]

EN: The building destroyed in the fire has now been rebuilt.
BEL: Буды́нак, знічто́жаны пажа́рам, за́раз адбудава́ны.
IPA: [ budɨ́nak | znitʂtɔ́ʐanɨ paʐáram | záraz adbudavánɨ || ]

EN: You’re standing too close to the camera. Can you move a little farther away?
BEL: Ты стаі́ш ве́льмі блі́зка да ка́меры. Ты мо́жаш атайсці́ да́лей?
IPA: [ tɨ staíʂ vʲɛ́lʲmi blízka da kámʲɛrɨ || tɨ mɔ́ʐaʂ atajsʦí dálʲɛj || ]