Product Description

Hakka Complete Fluency Course: 1-3 Fluency Package PDF+MP3

This is a packaged product and does not include physical books. Physical books must be ordered separately and can be purchased here.

This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.
Authors: Michael Campbell, Ciin Min Zu
Publisher: Glossika
Method: Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced Repetition
Source Language: English (American)
Target Language: Hakka (Sixian/Siyen dialect spoken in Miaoli, Taiwan and Meizhou area of Guangdong Province, & Hailu/Hoiluk dialect spoken Hsinchu/Xinzhu, Taiwan and the coastal area of Guangdong Province)
Level: European A2-B2
Length: EBK: , MP3: hours
ISBN/ISRC: ,
Short URL: www.glossika.com/?p=22884

Advantages Explained

Glossika Levels

Description:
Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced RepetitionFluency training for serious language learners.3000 bilingual sentences with pronunciation guide.
• Complete course includes book + audio, however this product is ONLY AUDIO.
This is a packaged product and does not include physical books. The recordings included in this package can be bought separately Physical books must be ordered separately and can be purchased This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.

Features:
Lots of repetition of key sentence components and vocabulary. Introduces how to render foreign names and placenames. You can skip to anywhere within the product and practice and focus on the parts you need. Informal, friendly language. Formal language used where appropriate. GMS recordings include 20 tracks of interpretation training GMS and GSR Audio do not require a book or computer. Fluency 1: predicates, adjectives, nouns, present and past verbs, habitual, continuous and completed actions Fluency 2: Passive vs Active, Future Actions, Modal Verbs and Commands, Existential, Indirect Speech, Causative, Verbals (Gerunds, Infinitives) Fluency 3: Verbals (Gerunds, Infinitives), Modals, Adjectives + Verbs, Prepositions + Verbs, Reflexives, Adjectives and Adverbs, Conjunctions and Prepositions, Verbs + Prepositions

Includes:
If you’re serious about getting fluent in 3 months, follow our intensive schedule to finish Glossika Fluency 1-3 in 3 months. Training of 3000 sentences, cumulatively surpassing much more than 3000 vocabulary words, but always used in context as collocations. This course includes bilingual sentences with orthography with pronunciation in IPA all included as embedded fonts. Any grammar or explanations. Not recommended for casual learners or travelers

Sample:
EN: What do you usually do on weekends?
SIXIAN: 你 禮拜 䢧日 都 做 兜 麼个?
GLOSSIKA UNIVERSAL PINYIN: ṉ líbāi liāu’ngi̠t dú zō déu màgē?
IPA: [ n̠ li̠p⁼āʲ lʲāʷŋi̠t̚ t⁼u̠ ʦ⁼ō t⁼ɛ́ʷ màk⁼ɛ̄ || ]
HAILU: 你 禮拜 䢧日 都 做 兜 麼个?
GUP: ngī lìba̠i lia̟u’ngīt dù zo̠ dèu mága̠i?
IPA: [ ŋī lìp⁼a̠ʲ lʲa̟ʷŋìt̚ t⁼ù ʦ⁼o̠ t⁼ɛ̀ʷ ma̟k⁼a̠ʲ || ]

EN: I enjoyed the party. How about you? Did you enjoy the party?
SIXIAN: 𠊎 試捯 聚會 當 好搞。你 呢?好搞 嚒?
GUP: nga̠i cȳdò qīfī dóng hògàu. ṉ nò? hògàu mo̠?
IPA: [ ŋa̠ʲ ʦʰɨ̄t⁼ò ʨʰīfī t⁼ɔ́ŋ ɦòk⁼àʷ || n̠ nò || hòk⁼àʷ mo̠ || ]
HAILU: 𠊎 試捯 聚會 當 好搞。你 呢?好搞 嚒?
GUP: ngái chi̠dó qi̟fu̟i dòng hógáu. ngī nó? hógáu mō?
IPA: [ ŋa̟ʲ t͡ʂʰi̠t⁼o̟ ʨʰi̟fu̟ʲ t⁼ɔ̀ŋ ɢ̆ʱo̟k⁼áʷ || ŋī nó || ho̟k⁼áʷ mō || ]

EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
SIXIAN: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
GUP: ṉ sōngbài hī kōn tiēnyàng hē nāi giù? — qiu̠ sōngza̠k líbāi.
IPA: [ n̠ sɔ̄ŋbàʲ ɦī kʰɔ̄n tʰʲɛ̄njàŋ ɦɛ̄ nāʲ k⁼ʲù || — ʨʰʲu̠ sɔ̄ŋʦ⁼a̠k̚ li̠p⁼āʲ || ]
HAILU: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
GUP: ngī sho̟ngbái hi̠ kōn tie̟nriáng he̠ na̟i giú? — qiu̟ sho̟ngzhāk lìba̠i.
IPA: [ ŋī ʂɔ̟ŋba̟ʲ ɦi̠ kʰɔ̄n tʰʲɛ̟nʐʲa̟ŋ ɢ̆ʱɛ̠ na̟ʲ k⁼ʲú || — ʨʰiu̟ ʂɔ̟ŋt͡ʂ⁼àk̚ lìp⁼a̠ʲ || ]

EN: He might be at home tomorrow morning.
SIXIAN: 佢 天光日 朝晨 可能 會 佇 屋下。
GUP: gi̠ tién’góngngi̠t zéusy̠n kò’ne̠n vōi dī vu̠khá.
IPA: [ k⁼i̠ tʰʲɛ̠ŋɡɔ́ŋŋi̠t̚ ʦ⁼ɛ́ʷsɨ̠ŋ kʰònɛ̠ɱ vōʲ t⁼ī vu̠ɢ̆ʱá || ]
HAILU: 佢 韶 朝晨 可能 會 佇 屋下。
GUP: gī shāu zháushīn kó’nēn vo̟i du̠ vūkhà.
IPA: [ k⁼ī ʂāʷ t͡ʂ⁼áʷʂīŋ kʰónɛ̄ɱ vo̟ʲ t⁼u̠ vùɢ̆ʱà || ]

EN: Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
SIXIAN: 佇 你 轉 到 屋下 个 時節 請 保持 敁靜,大家 都 睡目 哩。
GUP: dī ṉ zòn dō vu̠khá gē sy̠jie̠t qiàng bòcy̠ diámqīn, tāigá dú sōi’mu̠k lé.
IPA: [ t⁼ī n̠ ʦ⁼ɔ̀n dō vu̠ɢ̆ʱa̠ k⁼ɛ̄ sɨ̠ʨ⁼ʲɛ̠t̚ ʨʰʲàŋ bòʦʰɨ̠ t⁼ʲa̠mʨʰīn | tʰāʲk⁼a̠ t⁼u̠ sōʲmu̠k̚ lɛ́ || ]
HAILU: 佇 你 轉 到 屋下 个 時節 請 保持 敁靜,大家 都 睡目 哩。
GUP: du̠ ngī zhón do̠ vūkhà ga̠i shījiēt qiáng bóchī diàmqi̟n, ta̟igà dù sho̟i’mūk lé.
IPA: [ t⁼u̠ ŋī t͡ʂ⁼ɔ̟n do̠ vùɢ̆ʱà k⁼a̠ʲ ʂīʨ⁼iɛ̀t̚ ʨʰia̟ŋ bót͡ʂʰī t⁼ʲàmʨʰi̟n | tʰa̟ʲk⁼à t⁼ù ʂo̟ʲmùk̚ lɛ́ || ]

EN: The building destroyed in the fire has now been rebuilt.
SIXIAN: 該 棟 分 火 燒忒 个 屋仔,這下 起過 哩。
GUP: gē dūng bún fò séu’te̠t gē vu̠k’è, yàhā hìgō lé.
IPA: [ k⁼ɛ̄ t⁼ūŋ búɱ fò sɛ́ʷtʰɛ̠ʔ k⁼ɛ̄ vu̠ɡɛ̀ | jàhā hìk⁼ō lɛ́ || ]
HAILU: 該 棟 分 火 燒忒 个 屋,這下 起過 哩。
GUP: ga̠i du̠ng bùn fó shàu’tēt ga̠i vūk, liáha̟ hígo̠ lé.
IPA: [ k⁼a̠ʲ t⁼u̠ŋ bùɱ fo̟ ʂàʷtʰɛ̀ʔ k⁼a̠ʲ vūk̚ | lʲa̟ha̟ hi̟k⁼o̠ lɛ́ || ]

EN: You’re standing too close to the camera. Can you move a little farther away?
SIXIAN: 你 離 翕相機 忒 近 哩,你 做得 徛 較 遠 兜仔 嚒?
GUP: ṉ li̠ hi̠pxiōnggí te̠t kiūn lé, ṉ zōde̠t kí gàu yèn déuè mo̠?
IPA: [ n̠ li̠ ɦi̠p̚ɕʲɔ̄ŋɡí tʰɛ̠ʔ kʰʲūn lɛ́ | n̠ ʦ⁼ōt⁼ɛ̠ʔ kʰí k⁼àʷ jɛ̀n dɛ́ʷʋè mo̠ || ]
HAILU: 你 離 翕相機 忒 近 哩,你 做得 徛 較 遠 兜仔 嚒?
GUP: ngī lī hīpxio̠nggì tēt kiu̟n lé, ngī zo̠dēt kì gáu rián dèue mō?
IPA: [ ŋī lī ɦìp̚ɕiɔ̠ŋɡì tʰɛ̀ʔ kʰʲu̟n lɛ́ | ŋī ʦ⁼o̠t⁼ɛ̀ʔ kʰì k⁼a̟ʷ ʐʲa̟n dɛ̀ʷɤ mō || ]