Product Description

Hakka Complete Fluency Course: 1-3 Fluency Package PDF+MP3

This is a packaged product and does not include physical books. Physical books must be ordered separately and can be purchased here.

This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.
Authors: Michael Campbell, Ciin Min Zu
Publisher: Glossika
Method: Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced Repetition
Source Language: English (American)
Target Language: Hakka (Sixian/Siyen dialect spoken in Miaoli, Taiwan and Meizhou area of Guangdong Province, & Hailu/Hoiluk dialect spoken Hsinchu/Xinzhu, Taiwan and the coastal area of Guangdong Province)
Level: European A2-B2
Length: EBK: , MP3: hours
ISBN/ISRC: ,
Short URL: www.glossika.com/?p=22884

Advantages Explained

Glossika Levels

Description:
Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced RepetitionFluency training for serious language learners.3000 bilingual sentences with pronunciation guide.
• Complete course includes book + audio, however this product is ONLY AUDIO.
This is a packaged product and does not include physical books. The recordings included in this package can be bought separately Physical books must be ordered separately and can be purchased This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.

Features:
Lots of repetition of key sentence components and vocabulary. Introduces how to render foreign names and placenames. You can skip to anywhere within the product and practice and focus on the parts you need. Informal, friendly language. Formal language used where appropriate. GMS recordings include 20 tracks of interpretation training GMS and GSR Audio do not require a book or computer. Contents listed below

Includes:
If you’re serious about getting fluent in 3 months, follow our intensive schedule to finish Glossika Fluency 1-3 in 3 months. Training of 3000 sentences, cumulatively surpassing much more than 3000 vocabulary words, but always used in context as collocations. This course includes bilingual sentences with orthography with pronunciation in IPA all included as embedded fonts. Any grammar or explanations. Not recommended for casual learners or travelers

Sample:
EN: What do you usually do on weekends?
SIXIAN: 你 禮拜 䢧日 都 做 兜 麼个?
GLOSSIKA UNIVERSAL PINYIN: ṉ líbāi liāu’ngi̠t dú zō déu màgē?
IPA: [ n̠ li̠p⁼āʲ lʲāʷŋi̠t̚ t⁼u̠ ʦ⁼ō t⁼ɛ́ʷ màk⁼ɛ̄ || ]
HAILU: 你 禮拜 䢧日 都 做 兜 麼个?
GUP: ngī lìba̠i lia̟u’ngīt dù zo̠ dèu mága̠i?
IPA: [ ŋī lìp⁼a̠ʲ lʲa̟ʷŋìt̚ t⁼ù ʦ⁼o̠ t⁼ɛ̀ʷ ma̟k⁼a̠ʲ || ]

EN: I enjoyed the party. How about you? Did you enjoy the party?
SIXIAN: 𠊎 試捯 聚會 當 好搞。你 呢?好搞 嚒?
GUP: nga̠i cȳdò qīfī dóng hògàu. ṉ nò? hògàu mo̠?
IPA: [ ŋa̠ʲ ʦʰɨ̄t⁼ò ʨʰīfī t⁼ɔ́ŋ ɦòk⁼àʷ || n̠ nò || hòk⁼àʷ mo̠ || ]
HAILU: 𠊎 試捯 聚會 當 好搞。你 呢?好搞 嚒?
GUP: ngái chi̠dó qi̟fu̟i dòng hógáu. ngī nó? hógáu mō?
IPA: [ ŋa̟ʲ t͡ʂʰi̠t⁼o̟ ʨʰi̟fu̟ʲ t⁼ɔ̀ŋ ɢ̆ʱo̟k⁼áʷ || ŋī nó || ho̟k⁼áʷ mō || ]

EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
SIXIAN: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
GUP: ṉ sōngbài hī kōn tiēnyàng hē nāi giù? — qiu̠ sōngza̠k líbāi.
IPA: [ n̠ sɔ̄ŋbàʲ ɦī kʰɔ̄n tʰʲɛ̄njàŋ ɦɛ̄ nāʲ k⁼ʲù || — ʨʰʲu̠ sɔ̄ŋʦ⁼a̠k̚ li̠p⁼āʲ || ]
HAILU: 你 上擺 去 看 電影 係 奈 久?— 就 上隻 禮拜。
GUP: ngī sho̟ngbái hi̠ kōn tie̟nriáng he̠ na̟i giú? — qiu̟ sho̟ngzhāk lìba̠i.
IPA: [ ŋī ʂɔ̟ŋba̟ʲ ɦi̠ kʰɔ̄n tʰʲɛ̟nʐʲa̟ŋ ɢ̆ʱɛ̠ na̟ʲ k⁼ʲú || — ʨʰiu̟ ʂɔ̟ŋt͡ʂ⁼àk̚ lìp⁼a̠ʲ || ]

EN: He might be at home tomorrow morning.
SIXIAN: 佢 天光日 朝晨 可能 會 佇 屋下。
GUP: gi̠ tién’góngngi̠t zéusy̠n kò’ne̠n vōi dī vu̠khá.
IPA: [ k⁼i̠ tʰʲɛ̠ŋɡɔ́ŋŋi̠t̚ ʦ⁼ɛ́ʷsɨ̠ŋ kʰònɛ̠ɱ vōʲ t⁼ī vu̠ɢ̆ʱá || ]
HAILU: 佢 韶 朝晨 可能 會 佇 屋下。
GUP: gī shāu zháushīn kó’nēn vo̟i du̠ vūkhà.
IPA: [ k⁼ī ʂāʷ t͡ʂ⁼áʷʂīŋ kʰónɛ̄ɱ vo̟ʲ t⁼u̠ vùɢ̆ʱà || ]

EN: Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
SIXIAN: 佇 你 轉 到 屋下 个 時節 請 保持 敁靜,大家 都 睡目 哩。
GUP: dī ṉ zòn dō vu̠khá gē sy̠jie̠t qiàng bòcy̠ diámqīn, tāigá dú sōi’mu̠k lé.
IPA: [ t⁼ī n̠ ʦ⁼ɔ̀n dō vu̠ɢ̆ʱa̠ k⁼ɛ̄ sɨ̠ʨ⁼ʲɛ̠t̚ ʨʰʲàŋ bòʦʰɨ̠ t⁼ʲa̠mʨʰīn | tʰāʲk⁼a̠ t⁼u̠ sōʲmu̠k̚ lɛ́ || ]
HAILU: 佇 你 轉 到 屋下 个 時節 請 保持 敁靜,大家 都 睡目 哩。
GUP: du̠ ngī zhón do̠ vūkhà ga̠i shījiēt qiáng bóchī diàmqi̟n, ta̟igà dù sho̟i’mūk lé.
IPA: [ t⁼u̠ ŋī t͡ʂ⁼ɔ̟n do̠ vùɢ̆ʱà k⁼a̠ʲ ʂīʨ⁼iɛ̀t̚ ʨʰia̟ŋ bót͡ʂʰī t⁼ʲàmʨʰi̟n | tʰa̟ʲk⁼à t⁼ù ʂo̟ʲmùk̚ lɛ́ || ]

EN: The building destroyed in the fire has now been rebuilt.
SIXIAN: 該 棟 分 火 燒忒 个 屋仔,這下 起過 哩。
GUP: gē dūng bún fò séu’te̠t gē vu̠k’è, yàhā hìgō lé.
IPA: [ k⁼ɛ̄ t⁼ūŋ búɱ fò sɛ́ʷtʰɛ̠ʔ k⁼ɛ̄ vu̠ɡɛ̀ | jàhā hìk⁼ō lɛ́ || ]
HAILU: 該 棟 分 火 燒忒 个 屋,這下 起過 哩。
GUP: ga̠i du̠ng bùn fó shàu’tēt ga̠i vūk, liáha̟ hígo̠ lé.
IPA: [ k⁼a̠ʲ t⁼u̠ŋ bùɱ fo̟ ʂàʷtʰɛ̀ʔ k⁼a̠ʲ vūk̚ | lʲa̟ha̟ hi̟k⁼o̠ lɛ́ || ]

EN: You’re standing too close to the camera. Can you move a little farther away?
SIXIAN: 你 離 翕相機 忒 近 哩,你 做得 徛 較 遠 兜仔 嚒?
GUP: ṉ li̠ hi̠pxiōnggí te̠t kiūn lé, ṉ zōde̠t kí gàu yèn déuè mo̠?
IPA: [ n̠ li̠ ɦi̠p̚ɕʲɔ̄ŋɡí tʰɛ̠ʔ kʰʲūn lɛ́ | n̠ ʦ⁼ōt⁼ɛ̠ʔ kʰí k⁼àʷ jɛ̀n dɛ́ʷʋè mo̠ || ]
HAILU: 你 離 翕相機 忒 近 哩,你 做得 徛 較 遠 兜仔 嚒?
GUP: ngī lī hīpxio̠nggì tēt kiu̟n lé, ngī zo̠dēt kì gáu rián dèue mō?
IPA: [ ŋī lī ɦìp̚ɕiɔ̠ŋɡì tʰɛ̀ʔ kʰʲu̟n lɛ́ | ŋī ʦ⁼o̠t⁼ɛ̀ʔ kʰì k⁼a̟ʷ ʐʲa̟n dɛ̀ʷɤ mō || ]

Contents of Fluency 1
Describe a thing or person
Ask & give names
Ask & answer where someone/something is and where he/she/it’s from
Ask & answer relationship status
Ask & give age/price/job
Describe what someone is doing now
Describe what people often do
Talk about likes/dislikes
Describe what people don’t often do
Ask what people ever do & contrast with what they’re doing now
Ask what people have/don’t have
Ask & answer where/what/how someone/something was before
Ask & answer what someone did vs. what they usually do now
Ask & answer when someone did something and how they did it
Ask & answer what was happening at some at some time
Ask & answer regarding arrivals and departures
Ask & answer what someone used to do and what they do now
Ask & answer where someone used to work/live and where they do now
Ask & answer what someone did as a child
Talk about previous and current hobbies/likes/dislikes
Talk about your daily schedule
Ask & answer how many times someone has done something / something has happened
Ask & answer if someone has ever been somewhere / done something before
Ask & answer how long someone has been doing something
Ask & answer how much time/money someone has spent
Ask & answer since when and for how long
Ask & answer the last time something happened
Ask & answer if someone has arrived yet, where they’ve been
Ask & answer what someone just did / has just done
Ask & answer whether something has happened yet
Ask & answer regarding what can and cannot be done

Contents of Fluency 2
Ask & answer whether someone has done something
Ask & answer whether something has been done (by someone)
Ask & answer how things are made or done
Ask & answer when things were built/broken/repaired/invented/cleaned/washed
Ask & answer when/how things are used
Ask & answer when people were born/invited/hurt/woken up
Ask & answer if you’re allowed to do something
Describe what happened to someone or something (what happened to them)
Ask & answer if something is needed or needs to be done
Give reasons why
Ask & answer what’s happening soon, in the near future
Ask & answer when something is going to happen
Ask & answer when something opens/closes/starts/ends/happens
Ask & answer what someone wants/intends/plans to do later
Ask & answer where someone will be at a certain time, or period of time from now
Ask & answer whether something will happen again
Ask & answer what someone shall/can/may/might/should do
Discuss possibilities and what someone can/can’t do
Ask & answer whether someone can/could/couldn’t do something
Discuss what people must/must not do (and the observation it’s based on)
Give reasons and time limits for why something should/ought to be done
Ask & answer what someone needs/has to do in the future and the past
Ask why someone’s doing something when they don’t need to do it
Ask & answer what people would like to do, prefer to do and rather do instead of something else
Tell people what to do and what not to do with warnings
Offer suggestions to other people to do something
Ask & answer how much there is/was and how many there are/were
Ask & answer whether/how often there is/are
Using conversational fillers and tags: why/probably/should/really/already/yet/too/but
Ask & answer what someone is supposed to be doing and where they’re supposed to be
Confirming someone’s previous intentions, what they said vs what they actually did
Ask & answer: wondering why/thinking why/knowing why, and why not
Ask & answer if someone had done something
Expressing tend/avoid/claim/mind/admit/regret/deny/suggest/decide/promise/pretend/dare, etc

Contents of Fluency 3
Expressing emotion verbs: expect/regret/remember/remind/warn/suggest/love/hate
Expressing how to make someone do something
Expressing trying to do something
Expressing what needs to get done
Ask & answer what you would have done or love to have done
Expressing by what means and in what way you can get something done
Expressing what you don’t need to get something done
Ask & answer what you have to get used to doing
Expressing conversational verbs: feel/think of/dream of/sorry/apologize/promise/insist/prevent/look forward/accuse/keep on/keep from/suspect/enjoy/complain
Ask & answer the point in doing something and whether it’s worth it
Express the trouble it takes to do something
Ask & answer whether something is likely or bound to happen
Expressing how: for/off/on/along/out/in/between/about
Express what happened while doing something
Expressing what happens after/before having done something
Express what something means/meant when being in a certain situation
Identifying differences between collective and uncountable nouns and the use of measure words
Expressing some/few/a lot/a little/most/both/none/either/neither/every/each/all/whole of something or someone
Ask & answer questions about the actions that someone did/has done
Ask & answer questions about the places where something happens
Ask & answer questions about the people who want to do something
Ask & answer questions about the people (for) whom you did something
Ask & answer questions about the things you were looking for/buying/selling/talking about
Ask & answer questions about the people who have relatives/friends that you know or have met
Express common facts
Express something that involves or concerns something/someone else
Express actions that happen between each other and to yourself
What could/would/might be if something were true
Explain a scenario, what caused it, and how it happened
Ask & answer the name of the thing/person you want to see
Explain how something could have been done in a different way
Describe comparisons and the use of so/such/too/more/less and too much to [be unable to] do something
Compare how same/different something was as compared to now (like prices)
Compare how same/different something is as compared to your own (like salaries)
Ask & answer regarding things you no longer do or won’t ever do again
Ask & answer how you’ll still do something even under the circumstances
Ask & answer how you’ll do something despite/in spite of the circumstances
Ask & answer what will/should be done in case of a circumstance
Explain as if something were to happen, or as if something were not enough already
Ask & answer what will happen by the time something else happens
Ask & answer in [time], just in time, on time, etc.
Manipulate different location words to express positions and directions that you intend
Manipulate different prepositions/postpositions to express how things get done, and in reporting events that have happened
Express different subjects and objects of directional actions: fear/afraid/scared/scary/frighten/frightened/frightening
Using compound verbs, adjectives, and phrases in various situations (too many to list here)