Product Description

Taiwanese Complete Fluency Course: 1-3 Fluency Package PDF+MP3

This is a packaged product and does not include physical books. Physical books must be ordered separately and can be purchased here.

This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.
Authors: Michael Campbell, Tsan I̍k Hian
Publisher: Glossika
Method: Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced Repetition
Source Language: English (American)
Target Language: Taiwanese
Level: European A2-B2
Length: EBK: 1200, MP3: hours
ISBN/ISRC: 978-986-5677-38-1, 978-986-5677-39-8, 978-986-5677-40-4,
Short URL: www.glossika.com/?p=19204

Advantages Explained

Glossika Levels

Description:
Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced RepetitionFluency training for serious language learners.3000 bilingual sentences with pronunciation guide.
• Complete course includes book + audio, however this product is ONLY AUDIO.
This is a packaged product and does not include physical books. The recordings included in this package can be bought separately Physical books must be ordered separately and can be purchased This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.

Features:
Lots of repetition of key sentence components and vocabulary. Introduces how to render foreign names and placenames. You can skip to anywhere within the product and practice and focus on the parts you need. Informal, friendly language. Formal language used where appropriate. GMS recordings include 20 tracks of interpretation training GMS and GSR Audio do not require a book or computer. Contents listed below

Includes:
If you’re serious about getting fluent in 3 months, follow our intensive schedule to finish Glossika Fluency 1-3 in 3 months. Training of 3000 sentences, cumulatively surpassing much more than 3000 vocabulary words, but always used in context as collocations. This course includes bilingual sentences with orthography with pronunciation in IPA all included as embedded fonts. Any grammar or explanations. Not recommended for casual learners or travelers

Samples:
EN: What do you usually do on weekends?
MNN: 你 週末 通常 攏 做 啥物 代誌?
Lí tsiu-bua̍t thong-siông lóng tsò siánn-mi̍h tāi-tsì?
lì↑ jiū→-bbuāt tōng→-xióng lòng↑ zë̌↘ xiànn↑-mīh↓ dai↓-jǐ?
[ li꜒꜒ ʨ⁼ʲu꜔꜔ bʷat̚˧˨ tʰɔŋ꜔꜔ ɕʲɔŋ˨˦ lɔŋ꜒꜒ ʦ⁼ə꜒꜓ ɕʲam꜒꜒ miʔ˨˩ t⁼aʲ꜕꜖ ʨ⁼i˨˩ || ]

EN: I enjoyed the party. How about you? Did you enjoy the party?
MNN: 我 感覺 食 辦桌 真 好耍。你 咧?好耍 無?
Guá kám-kak tsia̍h pān-toh tsin hó-sńg. Lí leh? Hó-sńg bô?
gguà↑ gàm↑-gak↑ jiāh↓ ban↓-doh jīn→ hë̀↑-sǹg. lì↑ leh? hë̀↑-sǹg bbë́↓?
[ ɡʷa꜒꜒ k⁼am꜒꜒ k⁼ak̚꜒ ʨ⁼ʲaʔ˨˩ p⁼an꜕꜖ t⁼ɔʔ˥˧ ʨ⁼in꜔꜔ hə꜒꜒ sŋ˥˧ || li꜒꜒ leʔ˥˧ || hə꜒꜒ sŋ˥˧ bə꜖꜖ || ]

EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
MNN: 你 頂擺 去 渡假 是 當時?— 一冬 前。
Lí tíng-pái khì khuànn tiān-iánn sī tang-sî?- Tō tíng-lé-pài.
lì↑ dìng↑-bài kǐ↘ kuǎnn↘ dian↓-yànn xi↓ dāng→-xí? - dë↓ dìng↑-lè↑-bǎi.
[ li꜒꜒ t⁼iᵊŋ꜒꜒ p⁼aʲ˥˧ kʰi꜒꜓ kʰʷaⁿ꜒꜓ t⁼ʲɛn꜕꜖ jaⁿ˥˧ ɕi꜕꜖ t⁼aŋ꜔꜔ ɕi˨˦ || t⁼ə꜕꜖ t⁼iᵊŋ꜒꜒ le꜒꜒ p⁼aʲ˨˩ || ]

EN: He might be at home tomorrow morning.
MNN: 伊 明仔早仔 可能 會 佇 厝。
I bîn-á-tsái-á khó-lîng ē tī tshù.
yī→ bbín→-à↑-zài↑-à kë̀↑-líng→ e↓ di↓ cǔ.
[ i꜔꜔ bin꜔꜔ a꜒꜒ ʦ⁼aʲ꜒꜒ a˥˧ kʰə꜒꜒ liᵊŋ꜔꜔ e꜕꜖ t⁼i꜕꜖ ʦʰu˨˩ || ]

EN: Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
MNN: 你 轉來 到 厝 个 時陣 請 保持 安靜,逐个 攏 睏 矣。
Lí tńg-lâi kàu tshù ê sî-tsūn tshiánn pó-tshî an-tsīng, ta̍k-ê lóng khùn ah.
lì↑ dǹg↑-lái→ gǎu↘ cǔ↘ é→ xí→-zun qiànn↑ bë̀↑-qí→ ān→-jing, dāk↓-é lòng↑ kǔn ah↓.
[ li꜒꜒ t⁼ŋ꜒꜒ laʲ꜔꜔ k⁼aʷ꜒꜓ ʦʰu꜒꜓ e꜔꜔ ɕi꜔꜔ ʦ⁼un˧˧ ʨʰʲaⁿ꜒꜒ p⁼ə꜒꜒ ʨʰi꜔꜔ an꜔꜔ ʨ⁼iᵊŋ˧˧ | t⁼ak̚꜕ e˨˦ lɔŋ꜒꜒ kʰun˨˩ aʔ꜖꜖ || ]

EN: The building destroyed in the fire has now been rebuilt.
MNN: 彼 棟 予 火 燒掉 个 厝,這馬 閣 開始 重起 矣。
Hit tòng hōo hué sio-tiāu ê tshù, tsit-má koh khai-sí tîng-khí ah.
hit↑ dǒng↘ ho↓ huè xië̄→-diau é→ cǔ, jit↑-mà goh↘ kāi→-xì↑ díng→-kì ah↘.
[ hit̚꜒ t⁼ɔŋ꜒꜓ hɔ꜕꜖ hʷe˥˧ ɕʲə꜔꜔ t⁼ʲaʷ˧˧ e꜔꜔ ʦʰu˨˩ | ʨ⁼im꜒꜒ ma˥˧ k⁼ɔ꜒꜓ kʰaʲ꜔꜔ ɕi꜒꜒ t⁼iᵊŋ꜔꜔ kʰi˥˧ a꜒꜓ || ]

EN: You’re standing too close to the camera. Can you move a little farther away?
MNN: 你 離 相機 傷 近,你 敢 會使 徛 較 遠 咧?
Lí lî siòng-ki siunnn kin, lí kám ē-sái khiā khah hn̄g leh?
lì↑ lí→ xiǒng↘-gī xiūnn→n gīn, lì↑ gàm↑ e↓-sài↑ kia↓ kah↘ hng leh↑?
[ li꜒꜒ li꜔꜔ ɕʲɔŋ꜒꜓ k⁼i˥˥ ɕʲuⁿ꜔n k⁼in˥˥ | li꜒꜒ k⁼am꜒꜒ e꜕꜖ saʲ꜒꜒ kʰʲa꜕꜖ kʰa꜒꜓ hŋ⁼˧˧ le˧˨ || ]

Contents of Fluency 1
Describe a thing or person
Ask & give names
Ask & answer where someone/something is and where he/she/it’s from
Ask & answer relationship status
Ask & give age/price/job
Describe what someone is doing now
Describe what people often do
Talk about likes/dislikes
Describe what people don’t often do
Ask what people ever do & contrast with what they’re doing now
Ask what people have/don’t have
Ask & answer where/what/how someone/something was before
Ask & answer what someone did vs. what they usually do now
Ask & answer when someone did something and how they did it
Ask & answer what was happening at some at some time
Ask & answer regarding arrivals and departures
Ask & answer what someone used to do and what they do now
Ask & answer where someone used to work/live and where they do now
Ask & answer what someone did as a child
Talk about previous and current hobbies/likes/dislikes
Talk about your daily schedule
Ask & answer how many times someone has done something / something has happened
Ask & answer if someone has ever been somewhere / done something before
Ask & answer how long someone has been doing something
Ask & answer how much time/money someone has spent
Ask & answer since when and for how long
Ask & answer the last time something happened
Ask & answer if someone has arrived yet, where they’ve been
Ask & answer what someone just did / has just done
Ask & answer whether something has happened yet
Ask & answer regarding what can and cannot be done

Contents of Fluency 2
Ask & answer whether someone has done something
Ask & answer whether something has been done (by someone)
Ask & answer how things are made or done
Ask & answer when things were built/broken/repaired/invented/cleaned/washed
Ask & answer when/how things are used
Ask & answer when people were born/invited/hurt/woken up
Ask & answer if you’re allowed to do something
Describe what happened to someone or something (what happened to them)
Ask & answer if something is needed or needs to be done
Give reasons why
Ask & answer what’s happening soon, in the near future
Ask & answer when something is going to happen
Ask & answer when something opens/closes/starts/ends/happens
Ask & answer what someone wants/intends/plans to do later
Ask & answer where someone will be at a certain time, or period of time from now
Ask & answer whether something will happen again
Ask & answer what someone shall/can/may/might/should do
Discuss possibilities and what someone can/can’t do
Ask & answer whether someone can/could/couldn’t do something
Discuss what people must/must not do (and the observation it’s based on)
Give reasons and time limits for why something should/ought to be done
Ask & answer what someone needs/has to do in the future and the past
Ask why someone’s doing something when they don’t need to do it
Ask & answer what people would like to do, prefer to do and rather do instead of something else
Tell people what to do and what not to do with warnings
Offer suggestions to other people to do something
Ask & answer how much there is/was and how many there are/were
Ask & answer whether/how often there is/are
Using conversational fillers and tags: why/probably/should/really/already/yet/too/but
Ask & answer what someone is supposed to be doing and where they’re supposed to be
Confirming someone’s previous intentions, what they said vs what they actually did
Ask & answer: wondering why/thinking why/knowing why, and why not
Ask & answer if someone had done something
Expressing tend/avoid/claim/mind/admit/regret/deny/suggest/decide/promise/pretend/dare, etc

Contents of Fluency 3
Expressing emotion verbs: expect/regret/remember/remind/warn/suggest/love/hate
Expressing how to make someone do something
Expressing trying to do something
Expressing what needs to get done
Ask & answer what you would have done or love to have done
Expressing by what means and in what way you can get something done
Expressing what you don’t need to get something done
Ask & answer what you have to get used to doing
Expressing conversational verbs: feel/think of/dream of/sorry/apologize/promise/insist/prevent/look forward/accuse/keep on/keep from/suspect/enjoy/complain
Ask & answer the point in doing something and whether it’s worth it
Express the trouble it takes to do something
Ask & answer whether something is likely or bound to happen
Expressing how: for/off/on/along/out/in/between/about
Express what happened while doing something
Expressing what happens after/before having done something
Express what something means/meant when being in a certain situation
Identifying differences between collective and uncountable nouns and the use of measure words
Expressing some/few/a lot/a little/most/both/none/either/neither/every/each/all/whole of something or someone
Ask & answer questions about the actions that someone did/has done
Ask & answer questions about the places where something happens
Ask & answer questions about the people who want to do something
Ask & answer questions about the people (for) whom you did something
Ask & answer questions about the things you were looking for/buying/selling/talking about
Ask & answer questions about the people who have relatives/friends that you know or have met
Express common facts
Express something that involves or concerns something/someone else
Express actions that happen between each other and to yourself
What could/would/might be if something were true
Explain a scenario, what caused it, and how it happened
Ask & answer the name of the thing/person you want to see
Explain how something could have been done in a different way
Describe comparisons and the use of so/such/too/more/less and too much to [be unable to] do something
Compare how same/different something was as compared to now (like prices)
Compare how same/different something is as compared to your own (like salaries)
Ask & answer regarding things you no longer do or won’t ever do again
Ask & answer how you’ll still do something even under the circumstances
Ask & answer how you’ll do something despite/in spite of the circumstances
Ask & answer what will/should be done in case of a circumstance
Explain as if something were to happen, or as if something were not enough already
Ask & answer what will happen by the time something else happens
Ask & answer in [time], just in time, on time, etc.
Manipulate different location words to express positions and directions that you intend
Manipulate different prepositions/postpositions to express how things get done, and in reporting events that have happened
Express different subjects and objects of directional actions: fear/afraid/scared/scary/frighten/frightened/frightening
Using compound verbs, adjectives, and phrases in various situations (too many to list here)