Product Description

Taiwanese Complete Fluency Course: 1-3 Fluency Package PDF+MP3

This is a packaged product and does not include physical books. Physical books must be ordered separately and can be purchased here.

This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.
Authors: Michael Campbell, Tsan I̍k Hian
Publisher: Glossika
Method: Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced Repetition
Source Language: English (American)
Target Language: Taiwanese
Level: European A2-B2
Length: EBK: 1200, MP3: hours
ISBN/ISRC: 978-986-5677-38-1, 978-986-5677-39-8, 978-986-5677-40-4,
Short URL: www.glossika.com/?p=19204

Advantages Explained

Glossika Levels

Description:
Glossika Mass Sentences & Glossika Spaced RepetitionFluency training for serious language learners.3000 bilingual sentences with pronunciation guide.
• Complete course includes book + audio, however this product is ONLY AUDIO.
This is a packaged product and does not include physical books. The recordings included in this package can be bought separately Physical books must be ordered separately and can be purchased This package includes Glossika Mass Sentence (GMS) recordings with 50 sentences per file in 3 formats: GMS-A (source-target-target), GMS-B (source-blank-target) and GMS-C (target language only); and Glossika Spaced Repetition (GSR) recordings with over 300 days of training, each day training 10 new sentences and reviewing 40 sentences for a total of 54,000 repetitions.

Features:
Lots of repetition of key sentence components and vocabulary. Introduces how to render foreign names and placenames. You can skip to anywhere within the product and practice and focus on the parts you need. Informal, friendly language. Formal language used where appropriate. GMS recordings include 20 tracks of interpretation training GMS and GSR Audio do not require a book or computer. Fluency 1: predicates, adjectives, nouns, present and past verbs, habitual, continuous and completed actions Fluency 2: Passive vs Active, Future Actions, Modal Verbs and Commands, Existential, Indirect Speech, Causative, Verbals (Gerunds, Infinitives) Fluency 3: Verbals (Gerunds, Infinitives), Modals, Adjectives + Verbs, Prepositions + Verbs, Reflexives, Adjectives and Adverbs, Conjunctions and Prepositions, Verbs + Prepositions

Includes:
If you’re serious about getting fluent in 3 months, follow our intensive schedule to finish Glossika Fluency 1-3 in 3 months. Training of 3000 sentences, cumulatively surpassing much more than 3000 vocabulary words, but always used in context as collocations. This course includes bilingual sentences with orthography with pronunciation in IPA all included as embedded fonts. Any grammar or explanations. Not recommended for casual learners or travelers

Samples:
EN: What do you usually do on weekends?
MNN: 你 週末 通常 攏 做 啥物 代誌?
Lí tsiu-bua̍t thong-siông lóng tsò siánn-mi̍h tāi-tsì?
lì↑ jiū→-bbuāt tōng→-xióng lòng↑ zë̌↘ xiànn↑-mīh↓ dai↓-jǐ?
[ li꜒꜒ ʨ⁼ʲu꜔꜔ bʷat̚˧˨ tʰɔŋ꜔꜔ ɕʲɔŋ˨˦ lɔŋ꜒꜒ ʦ⁼ə꜒꜓ ɕʲam꜒꜒ miʔ˨˩ t⁼aʲ꜕꜖ ʨ⁼i˨˩ || ]

EN: I enjoyed the party. How about you? Did you enjoy the party?
MNN: 我 感覺 食 辦桌 真 好耍。你 咧?好耍 無?
Guá kám-kak tsia̍h pān-toh tsin hó-sńg. Lí leh? Hó-sńg bô?
gguà↑ gàm↑-gak↑ jiāh↓ ban↓-doh jīn→ hë̀↑-sǹg. lì↑ leh? hë̀↑-sǹg bbë́↓?
[ ɡʷa꜒꜒ k⁼am꜒꜒ k⁼ak̚꜒ ʨ⁼ʲaʔ˨˩ p⁼an꜕꜖ t⁼ɔʔ˥˧ ʨ⁼in꜔꜔ hə꜒꜒ sŋ˥˧ || li꜒꜒ leʔ˥˧ || hə꜒꜒ sŋ˥˧ bə꜖꜖ || ]

EN: When was the last time you went to the movies? — Just last week.
MNN: 你 頂擺 去 渡假 是 當時?— 一冬 前。
Lí tíng-pái khì khuànn tiān-iánn sī tang-sî?- Tō tíng-lé-pài.
lì↑ dìng↑-bài kǐ↘ kuǎnn↘ dian↓-yànn xi↓ dāng→-xí? - dë↓ dìng↑-lè↑-bǎi.
[ li꜒꜒ t⁼iᵊŋ꜒꜒ p⁼aʲ˥˧ kʰi꜒꜓ kʰʷaⁿ꜒꜓ t⁼ʲɛn꜕꜖ jaⁿ˥˧ ɕi꜕꜖ t⁼aŋ꜔꜔ ɕi˨˦ || t⁼ə꜕꜖ t⁼iᵊŋ꜒꜒ le꜒꜒ p⁼aʲ˨˩ || ]

EN: He might be at home tomorrow morning.
MNN: 伊 明仔早仔 可能 會 佇 厝。
I bîn-á-tsái-á khó-lîng ē tī tshù.
yī→ bbín→-à↑-zài↑-à kë̀↑-líng→ e↓ di↓ cǔ.
[ i꜔꜔ bin꜔꜔ a꜒꜒ ʦ⁼aʲ꜒꜒ a˥˧ kʰə꜒꜒ liᵊŋ꜔꜔ e꜕꜖ t⁼i꜕꜖ ʦʰu˨˩ || ]

EN: Please try to be quiet when you come home. Everyone will be asleep.
MNN: 你 轉來 到 厝 个 時陣 請 保持 安靜,逐个 攏 睏 矣。
Lí tńg-lâi kàu tshù ê sî-tsūn tshiánn pó-tshî an-tsīng, ta̍k-ê lóng khùn ah.
lì↑ dǹg↑-lái→ gǎu↘ cǔ↘ é→ xí→-zun qiànn↑ bë̀↑-qí→ ān→-jing, dāk↓-é lòng↑ kǔn ah↓.
[ li꜒꜒ t⁼ŋ꜒꜒ laʲ꜔꜔ k⁼aʷ꜒꜓ ʦʰu꜒꜓ e꜔꜔ ɕi꜔꜔ ʦ⁼un˧˧ ʨʰʲaⁿ꜒꜒ p⁼ə꜒꜒ ʨʰi꜔꜔ an꜔꜔ ʨ⁼iᵊŋ˧˧ | t⁼ak̚꜕ e˨˦ lɔŋ꜒꜒ kʰun˨˩ aʔ꜖꜖ || ]

EN: The building destroyed in the fire has now been rebuilt.
MNN: 彼 棟 予 火 燒掉 个 厝,這馬 閣 開始 重起 矣。
Hit tòng hōo hué sio-tiāu ê tshù, tsit-má koh khai-sí tîng-khí ah.
hit↑ dǒng↘ ho↓ huè xië̄→-diau é→ cǔ, jit↑-mà goh↘ kāi→-xì↑ díng→-kì ah↘.
[ hit̚꜒ t⁼ɔŋ꜒꜓ hɔ꜕꜖ hʷe˥˧ ɕʲə꜔꜔ t⁼ʲaʷ˧˧ e꜔꜔ ʦʰu˨˩ | ʨ⁼im꜒꜒ ma˥˧ k⁼ɔ꜒꜓ kʰaʲ꜔꜔ ɕi꜒꜒ t⁼iᵊŋ꜔꜔ kʰi˥˧ a꜒꜓ || ]

EN: You’re standing too close to the camera. Can you move a little farther away?
MNN: 你 離 相機 傷 近,你 敢 會使 徛 較 遠 咧?
Lí lî siòng-ki siunnn kin, lí kám ē-sái khiā khah hn̄g leh?
lì↑ lí→ xiǒng↘-gī xiūnn→n gīn, lì↑ gàm↑ e↓-sài↑ kia↓ kah↘ hng leh↑?
[ li꜒꜒ li꜔꜔ ɕʲɔŋ꜒꜓ k⁼i˥˥ ɕʲuⁿ꜔n k⁼in˥˥ | li꜒꜒ k⁼am꜒꜒ e꜕꜖ saʲ꜒꜒ kʰʲa꜕꜖ kʰa꜒꜓ hŋ⁼˧˧ le˧˨ || ]